Categories
Մայրենի

Բառային աշխատանք

Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով ր կամ ռ։

 Վառվռուն, ախորժակ, բարբառ, խռխռալ, գանգուր, կենսաթրթիռ, թրթուր, կարկառել, երկնակարկառ, սարսուռ, ճանկռել, դռդռալ, կռճիկ, արժանի, ճռճռալ, արհամարհել, գրգիռ, խրճիթ, կրծել, խոշոր, խոժոռ, թռվռալ, խռթխռթալ, ծռմռել, փռփռալ, փրփրել, փորփրել, քրքրել։

 Առանձին սյունակներով դուրս գրե՛լ նախածանց, վերջածանց, ինչպես նաև թե՛ նախածանց, թե՛ վերջածանց ունեցող բառերը։

 Անհայտ, խնձորենի, անմտություն, հակաթույն, մթերային, տգեղ, վերահաշվում, անհոգաբար, կաղնուտ, անհավատալի, միլիոնավոր, չկամ, ցուցանակ, արտապատկեր, ենթավարպետ, գերադաս, կղզյակ, հարակից, հայրական, ներգրավում, տրամագծորեն, անհարմար, ապաշնորհ, դժգոհություն, հավաքածու, լսարան, համատեղություն, ծիծաղելի, անթիվ, մորթեղեն, միտք։

ՆախածանցՎերջածանցՆախածանց և վերջածանց
ԱնհայտԽնձորենիանմտություն
հակաթույնմթերայինվերահաշվում
տգեղկաղնուտանհոգաբար
չկամմիլիոնավորանհավատալի
արտապատկերցուցանակներգրավում
ենթավարպետԿղզյակդժգոհություն
գերադասհայրականհամատեղություն
հարակիցտրամագծորեն 
անհարմարհավաքածու 
ապաշնորհլսարան 
անթիվծիծաղելի 
 մորթեղեն 
 միտք 

Տրված ածանցներով նոր բառեր կազմի՛ր։

Ուհի- ոււսուցչուհի, նկարչուհի, երկչուհի, պարուհի, բնորդուհի, գեղեցկուհի, հայուհի, աշակերտուհի, թագուհի, զարմուհի, ուսանողուհի։

Ական-մոգական, կախարդական, պատմական, երաժշտական, տոնական,ավանդական,երևակայական,բնական,ածական, գոյական,հայրական, մայրական, թվական, ամսական, հայկական, տոնական։

Դժ-դժգոհ, դժբախտ, դժգույն, դժկամ։

Տ-տգեղ, տգետ, տհաս, տձև։

Ենի-մայրենի, բալենի, խնձորենի, տանձենի, հայրենի։

Արան-վարժարան,գանձարան, գրադարան, պահարան, լսարան,թանգարան։

Անոց-խոհանոց, գժանոց, հիվանդանոց, որբանոց, հյուրանոց։

Ստան-Հայաստան,Ռուսաստան, Վրաստան, Հունաստան։

Ակ-ցուցանակ,կղզյակ,գնդակ, գետակ, լճակ, տնակ, հյուղակ։

Ան-անթիվ,անհարմար,անտուն, անհամ, անտեսանելի, անսիրտ, անվախ, անբախտ, անկախ։

Տրված արմատներով բարդ բառեր կազմի՛ր։

Կապույտ-կապտագույն։

Ճերմակ-ճերմակափայլ։

Վարս-վարսահարդար։

Աչք-միաչքանի

Բառ-բառակազմություն։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s