Categories
Uncategorized

Թվերի քանակի որոշումը կախված նիշերի քանակից

Թվերի քանակի որոշումը կախված նիշերի քանակից

 1. Հաշվիր բոլոր  միանիշ թվերի քանակը։ 9
 2. Հաշվիր բոլոր երկնիշ թվերի քանակը։99
 3. Երկնիշ թվերի քանակը միանիշ թվերի քանակից քանիսո՞վ  է ավելի։ 81
 4. Հաշվիր բոլոր եռանիշ թվերի քանակը։ 999-99=900
 5. Հաշվիր բոլոր քառանիշ թվերի քանակը։ 99999-9999=90000
 6. Հաշվիր բոլոր հնգանիշ թվերի քանակը։ 9999-999=9000
 7. Հաշվիր, թե քանի թվանշան պետք է օգտագործել՝ բոլոր  երկնիշ  թվերը   գրելու  համար։ 90×2=180
 8. Հաշվիր, թե քանի թվանշան պետք է օգտագործել՝ բոլոր  եռանիշ  թվերը   գրելու  համար։ 900×3=2700
 9. Հաշվիր, թե քանի թվանշան պետք է օգտագործել՝ բոլոր քառանիշ թվերը   գրելու  համար։ 9000×4=36000
 10. 20 թվից փոքր քանի՞ երկնիշ թիվ կա։ 10-ից 19 ՝ 10հատ
 11. 93-ից մեծ քանի՞ երկնիշ թիվ կա։ 94-ից 99 6 հատ
 12. Որքա՞ն է այն երկնիշ թվերի քանակը, որոնց տասնավորը 2 է։ 20-ից29 10 հատ
 13. Որքա՞ն է այն երկնիշ թվերի քանակը, որոնց միավորը 2 է։ 12-ից 92 9 հատ
 14. Որքա՞ն է այն երկնիշ թվերի քանակը, որոնց գրության մեջ կա 2 թվանշանը։
 15. Երկնիշ թվերից քանիսի՞ միավորն է 7։
 16. Երկնիշ թվերից քանիսի՞ տասնավորը 6 է։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s