Categories
Uncategorized

Մեր բարձունքը մեղրաձորում

Մենք այցելեցինք մեր դասարանով Մեղրաձոր, հաղթահարեցինք բարձրունքը,սկզբում տաղավորվեցիք սեղանի մոտ հաց կերան, հետոնշեցինք մեր դասարանի Հարութունյան Արեգի և Առաքելյան Անահիտի ծնունդը: Վերջում գնացինք հաղդահարելու բարցրունքը։Մենք մտանք եկեղեցի մոմ վառեցինք երգեցինք Հայր Մերը ահա մեր նակարները։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s