Categories
Մաթեմաթիկա

Խնդիրներ տարիքների վերաբերյալ

1. Արամը 5 տարեկան է, իսկ հայրիկը նրանից մեծ է 25 տարով: 7 տարի հետո հայրիկը Արամից քանի՞ տարով մեծ կլինի:

Լուծում

25+5=30

5+7=12

30+7=37

37-12=25
2. Աշոտի մայրիկը 30 տարեկան է, իսկ Աշոտը նրանից փոքր է 20  տարով։ 6 տարի հետո մայրիկը Աշոտից քանի՞ տարով մեծ կլինի:

Լուծում

30-20=10

30+6=36

10+6=16

36-16=20
3. Անին 5 տարեկան է, իսկ հայրիկը նրանից մեծ է 7 անգամ: 5 տարի հետո հայրիկը Անիից քանի՞ անգամ մեծ կլինի:

Լուծում

5×7=35

5+5=10

40:10=4
4. Կարինեի պապիկը 60 տարեկան է։ Կարինեն իր պապիկից փոքր է 6 անգամ։ 7 տարի հետո Կարինեն քանի՞ տարով փոքր կլինի իր  պապիկից։

Լուծում

60:6=10

60+7=67

10+7=17

67-17=50
5. Թագուհին 36 տարեկան է։ Նա արքայազնից մեծ է 3   անգամ, իսկ արքայադուստրը եղբորից փոքր է 4 անգամ։ Քանի՞  տարեկան է արքայադուստրը։

Լուծում

36:3=12

12:4=3
6. Արմենը 10 տարեկան է։ Մայրիկը նրանից մեծ է 3 անգամ։ 5 տարի   հետո մայրիկը քանի՞ տարով մեծ կլինի Արմենից։

Լուծում

10×3=30

10+5=15

30+5=35

35-15=20

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s